הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים👇

הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה - מה אני צריכה לדעת?

הטרדה מינית היא פגיעה טראומטית אשר משפיעה באופן משמעותי על יכולתו של אדם לתפקד בחיי היומיום, בין אם היא מתקיימת במקום העבודה או בכל מקום אחר. להלן מידע לגבי הזכויות המגיעות לעובדים אשר חוו הטרדה מינית במקום עבודתם ופגיעתם הוכרה כתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי וכיצד ניתן לקבל זכויות אלו. 

הביטוח הלאומי יכיר בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה.

להטרדה מינית במקום העבודה ישנן השלכות משמעותיות על יכולתו של העובד לבצע את עבודתו או להמשיך בעבודתו וחוק ביטוח לאומי מכיר בכך. עובד אשר חווה פגיעה כזו במקום עבודתו, בין אם היא פגיעה נפשית או פגיעה פיזית יהיה זכאי להכרה כנפגע עבודה ולפיצויים עבור אובדן השכר וביניהם, דמי פגיעה, לפי העניין גם קצבת נכות ולמימון הוצאות לקבלת טיפול רפואי ושיקומי. 

מהי חובת המעסיק למניעת הטרדות מיניות בעבודה?

החוק למניעת הטרדות מיניות מעגן בתוכו את חובתו של כל מעסיק למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה. כחלק מחובה זו המעסיק חייב לנקוט בנהלים ופעולות מונעים ופעולות שיש לנקוט בהן במידה ועובד/ת חוו הטרדה כזו בעבודה, שהינם חלק בלתי נפרד מנהלי העבודה. כמו כן, חייב המעסיק למנות אחראי למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה ולקבוע תקנון הטרדות מיניות שיהיו נגישים לעובדים במקום בכל עת. מעסיק שאינו פועל על פי חובתו יהיה חשוף לתביעה מצד עובדיו. 

כיצד מגישים תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה?

יש לפנות לאחראי למניעת הטרדות מיניות לצורך התחלת הליך ברור. המעסיק מחויב לברר כל פניה גם במידה ולא הוגשה תלונה או במידה והעובד חזר בו מתלונתו. המעסיק מחויב לברר גם מצבים שבהם הדברים הובאו לידיעתו ללא פנייה מצד העובד המוטרד. 

כיצד מוגדרת הטרדה מינית בעבודה?

הטרדה מינית בעבודה היא התנהגות פיזית או מילולית שהינה בעלת אופי מיני אשר נהגו בה כלפי אדם בניגוד לרצונו. הטרדות מסוג זה ייחשבו כתאונת עבודה כאשר הן מתרחשות במקום העבודה או בעקבות העבודה בכל מקום אחר וכאשר מדובר בניצול יחסי מרות .

הגדרה זו היא הגדרה רחבה אשר כוללת בתוכה התנהגויות שונות כגון: הערות בעלות אופי מיני, דרישה למפגשים משותפים תוך הפעלת לחץ כזה או אחר, אמירות בעלות משמעות כפולה, נגיעות לא רצויות, אונס, תקיפה מינית מכל סוג, בדיחות בעלות תכנים מיניים או גסים, מבטי זימה, התניית דבר מה בטובת הנאה מינית וכד'. הטרדות מסוג זה ייחשבו כתאונת עבודה כאשר הן מתרחשות במקום העבודה או בעקבות העבודה בכל מקום אחר וכאשר מדובר בניצול יחסי מרות

אילו קצבאות ניתן לקבל מביטוח לאומי ?

במידה ואדם סבל מהטרדה מינית במקום העבודה או בעקבות עבודתו והביטוח הלאומי הכיר באותו עובד כנפגע עבודה, העובד יהיה זכאי לקבל את הקצבאות הללו: 

 • דמי פגיעה  
 • מענק או קצבת נכות מעבודה
 • קבלת טיפולים רפואיים ושיקומיים בחינם

 

דמי פגיעה

ישולמו לעובד שנפגע עבור התקופה הראשונה לאחר הפגיעה ועד 3 חודשים מיום הפגיעה והם מהווים פיצוי כספי עבור אובדן הכנסתו של העובד בתקופה שבה נאלץ להעדר מעבודתו בעקבות הפגיעה שחווה. דמי הפגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח  לאומי מעביר לעובדים אשר קיבלו הכרה כנפגעי עבודה, לאחר שנאלצו להעדר ממקום עבודתם בעקבות הפגיעה שנגרמה להם, בין אם מדובר בתאונת עבודה או מחלת מקצוע, וכתוצאה מהיעדרותם נפגעה הכנסתם. בכדי לקבל דמי פגיעה יש להגיש תביעה מסודרת למוסד לביטוח לאומי.

את התביעה לקבלת דמי פגיעה יש להגיש לא יאוחר מ 12 חודשים לאחר שהתרחשה הפגיעה ומומלץ כמובן להגיש אותה במועד הקרוב ביותר לפגיעה עצמה. לתביעה יש לצרף את כל התיעוד שנמצא ברשותכם, ניתן לברר באתר הביטוח הלאומי אילו מסמכים דרושים לתביעה. 

קצבת נכות מעבודה 

עובד שחווה פגיעה אשר הוכרה כתאונת עבודה ותביעתו לקבלת דמי פגיעה אושרה, יכול להיות זכאי בנוסף לקבלת קצבת נכות או מענק נכות על ידי הכרה בנכות הנפשית או הפיזית שנשארה בו בעקבות הפגיעה שחווה . בכדי לקבל אישור לקבלת קצבאות אלו, יש להגיש תביעה מסודרת לביטוח לאומי בכדי שהעובד יזומן להופיע בפני וועדה רפואית שתקבע את מהות הפגיעה, אופי ושיעור דמי הנכות ועל פי כך תקבע גובה הקצבה. חשוב לציין שגם עובדים אשר חזרו לעבודתם או לא נעדרו ממנה יהיו זכאים להגיש תביעה. 

קבלת טיפולים רפואיים ושיקומיים בחינם

עובד אשר פגיעתו הוכרה כתאונת עבודה יהיה זכאי לקבל טיפולים רפואיים בחינם, עבור טיפולים שנדרש לקבל בעקבות בעיות אשר נובעות מהפגיעה שחווה וזאת במשך כל הזמן שיידרש לעובד לקבל טיפולים אלו. סוגי הטיפולים הנדרשים והיקפם של הטיפולים שיידרשו לעובד ייקבעו על ידי גורם רופאי כגון הרופא המטפל. 

בכדי לקבל את הטיפולים הללו, העובד צריך לגשת לקופת החולים בה הוא מבוטח, לקבל ולהגיש טופס בקשה לקבלת טיפול רפואי ולצרף טופס 250, שהינו טופס הפנייה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי. את הטפסים ניתן למצוא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בקלות. על גבי הטפסים יהיו הנחיות ברורות כיצד יש למלא ולהגיש אותם וחשוב להיצמד להוראות אלו.

כיצד מגישים תביעה להכרה בתאונת עבודה לאחר הטרדה מינית בעבודה?

לפני הגשת התביעה יש לקבל מהמעסיק טופס 250, שהינו טופס הפניית עובד שכיר לקבלת טיפול רפואי. המעסיק צריך למלא את הטופס ולחתום עליו. במידה והעובד עומד במצב לא נעים ואינו מסוגל לפנות בעצמו למעסיק, ניתן להיעזר באדם נוסף מטעמו שיבצע זאת. עם טופס זה צריך העובד לגשת לקופת החולים בה הוא מבוטח בכדי לקבל תעודה רפואית ראשונית לנפגעי עבודה.  

מסמכים שיש לצרף לטפסי לתביעה

 • כל הדוחות הרפואיים וכל סיכומי הטיפולים
 • דוחות משטרה או סיכום כתוב של הליך משמעתי שחל ממקום העבודה
 • אישור על תקופת ההיעדרות ממקום העבודה

 

במידה והחל הליך טיפול משמעתי במקום עבודתו של העובד בעקבות הטרדה מינית, או במידה והעובד פנה למשטרה שם החל גם או הליך פלילי, יש לצרף את כל המסמכים לתביעה עצמה. במידה ומסמכים אלו לא יצורפו לתביעה הביטוח הלאומי יהיה רשאי לפנות למקום העבודה ולדרוש לקבלם.  חשוב לדעת שתביעה שלא צורפו אליה כל המסמכים הדרושים תדחה על הביטוח הלאומי או שלא תטופל. 

את התביעה לביטוח לאומי ניתן להגיש בשלוש דרכים: 

 • הגשת תביעה באופן מקוון באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי
 • ניתן להגיש פיזית בסניף הביטוח הלאומי האזורי
 • ניתן לשלוח בדואר או בפקס (אפשרות פחות מומלצת)

שאלות ותשובות בנושא הכרה בהטרדה מינית של עובדת כתאונת עבודה

החוק למניעת הטרדות מיניות מעגן בתוכו את חובתו של כל מעסיק למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה. כחלק מחובה זו המעסיק חייב לנקוט בנהלים ופעולות מונעים ופעולות שיש לנקוט בהן במידה ועובד/ת חוו הטרדה כזו בעבודה, שהינם חלק בלתי נפרד מנהלי העבודה

יש לפנות לאחראי למניעת הטרדות מיניות לצורך התחלת הליך ברור. המעסיק מחויב לברר כל פניה גם במידה ולא הוגשה תלונה או במידה והעובד חזר בו מתלונתו.

הטרדה מינית בעבודה היא התנהגות פיזית או מילולית שהינה בעלת אופי מיני אשר נהגו בה כלפי אדם בניגוד לרצונו. הטרדות מסוג זה ייחשבו כתאונת עבודה כאשר הן מתרחשות במקום העבודה או בעקבות העבודה בכל מקום אחר וכאשר מדובר בניצול יחסי מרות .

במידה ואדם סבל מהטרדה מינית במקום העבודה או בעקבות עבודתו והביטוח הלאומי הכיר באותו עובד כנפגע עבודה, העובד יהיה זכאי לקבל את הקצבאות הללו: 

 • דמי פגיעה  
 • מענק או קצבת נכות מעבודה
 • קבלת טיפולים רפואיים ושיקומיים בחינם

לקבלת ייעוץ ללא עלות השאירו פרטים 👇

לחזור למשהו ספציפי?

אולי יעניין אותך גם

דילוג לתוכן